Skip to content

Archive for:

Lindomeån

Ån har sin huvudkälla i Ingsjöarna i Västergötland, där den benämns Lindomeån. Ingsjöarna avvattnar i sin tur sjöarna i den södra delen av Härryda kommun genom säsongsvarierande mindre bäckar.

Vattendraget passerar socknarna Lindome, Älvsåker, Tölö och Kungsbacka på sin väg mot utloppet i Kungsbackafjorden. Kungsbackaåns uppskattade medelvattendjup i dess nedre sträckning är cirka 3 meter.

Åns nedre sträckning genom Lindome, Anneberg och Kungsbacka löper genom ett låglänt område. Partiella översvämningar har vid snösmältningen ofta förekommit framförallt mellan Lindome och Anneberg.